Nghi Quỹ Tinh Túy Thực Hành Hàng Ngày Ngắn Gọn Kim Cang Phổ Ba Vang Danh

Kim Cang Phổ Ba 
Tên Phạn: Vajrakīlaya
Tên Tạng:  རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ Dorje Phurba​,
Luân phiên: Vajrakumāra,
Tên Tạng: རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ Dorje Shönnu 
  • Update mới nhất 07/12/2019.

Bản văn dòng truyền thừa Nyingma bằng tiếng Tạng, Anh với dịch tiếng Việt dưới đây.

།ཅེས་པའང་པདྨའི་མཚན་གྱི་རོར།      །འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྫེས་ཤར་མར་སྤེལ།།   །།

Viết bởi Jigdral Yeshe Dorje (dịch từ lời nguyện và tụng niệm hàng ngày tại Tashi Choling, Mirror of Wisdom, Ashland, Oregon)


  • Phải nhận quán đảnh Kim Cang Phổ Ba để được hành trì.
  • Must receive the Vajrakīlaya empowerment and instruction from a pure lineage to practice. 
  • Download bằng file PDF tông phông chữ màu đen.
  • Download bằng file PDF tông phông chữ màu đỏ xanh.

།གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་ལས། སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྔུད་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ།

Guru Rinpoche’s Seven-Chapter Supplication. In the Lineage Prayer (gyud deb)
Bài nguyện bảy chương đến Đạo Sư Liên Hoa Sanh. Truyền thừa  (Gyud deb)

༄༅། པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དགོངས་པ་ཡིས༔ དབང་གི་ལྷ་མོ་ནཱ་ག་རྫུ་ན་དང༔

PADMA HERUKAYI GONG PAYIY       WANG GI LHA MO NAGARJU DA DANG
Throught the enlightened intent of Padma Heruka, through Wang-gi Lhamo, through Nagarjuna,
Nhờ năng lực giác ngộ của Liên Hoa Heruka, đến Wang-gi Lhamo và Bồ Tát Long Thọ,

པདྨ་འབྱུང་གན་བར་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔  འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔

PADMA JUNG NAY BAR DU JIN LAB TEY     DAY DANG MA JON DA TA DU SUM GYI
And down through Padmasambhava, the blessings have been maintained. I supplicate the lama three times, past, future, and present.
Và đến Ngài Liên Hoa Sanh, sự gia trì luôn được duy trì. Con khẩn cầu các vị Đạo Sư trong ba thời, quá khứ, tương lai, và hiện tại.

གསུང་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

SUNG GI GYUD PAI LA MA LA SOL WA DEB    ORGYEN PADMA JUNG NAY LA SOL WA DEB
The lineage of enlightened speech; I supplicate Orgyen Padma Jungnay
Khẩn nguyện dòng truyền thừa khẩu giác ngộ; khẩn nguyện Orgyen Padma Jungnay

།སྒྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ།    བཟོད་མེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་་གསོལ་བ་འདེབས།

KYAB NAY KUN DU ORGYEN RINPOCHHE    RZOD MED DUNG SHUK DRAK PO SOL WA DEB
Embodiment of all sources of refuge, Orgyen Rinpoche, to you we pray with a yearning so strong it is hard to bear.
Hiện thân của tất cả các nguồn quy y, Đạo Sư Liên Hoa Sanh, chúng con cầu nguyện đến Ngài bằng khát vọng mạnh mẽ vô song.

།ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་གསོལ། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

CHHI NANG SANG WA’I BAR CHHED YING SU SOL    SAM DON CHHO ZHIN DRUB PAR J IN GYIY LOB
Dispel all outer, inner and secret obstacles into space and grant your blessings so that our aims and wishes are fulfilled.
Xin Ngài xua tan tất cả các chướng ngại bên ngoài, bên trong và bí mật vào không gian và ban gia trì để các mục đích và mong muốn của chúng con được thành tựu.


།དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྫི་ཕུར་བུའི་རྒྱིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ། ན་མོ།

Herein is Contained the Essential, Condensed Daily Sādhana of the Glorious Vajrakīlaya

Nghi Quỹ Tinh Túy Thực Hành Hàng Ngày Ngắn Gọn
Kim Cang Phổ Ba Vang Danh

Refuge:
Quy y:

།བླ་མ་མཆོག་གསུམ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀར།

NAMO LAMA CHOG SUM PAL CHEN HE RU KAR
NAMO To the Guru and the Three Jewels as the great glorious Heruka,
Nam Mô, đến Đạo Sư, Tam Bảo là Heruka vinh quang,

།གུས་པས་སྒྱབས་མཆི་བདག་སོགས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ།

GU PEI KYAB CHI DAG SOG KHA NYAM DRO
I and all beings, as vast as space, respectfully go for Refuge.
Con và tất cả chúng sinh, rộng lớn như không gian, cung kính quy y.

།བདུད་དགྲ་དམ་སྲིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཕྱིར།

DUD DRA DAM SI’I YUL LEI NAM GYAL CHIR
In order to be victorious over the demonic forces, enemies, and vow breakers,
Để vượt qua các chúng ma, kẻ thù, và các giới nguyện gãy đổ,

།ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྫེ་གཞོན་ནུ་བསྒོམ་པར་གྱི།

TRAG THUNG DOR JE SHON NU GOM PAR  GYI
I will meditate upon the Heruka Vajrakilaya (the youthful Vajra).
Con xin thực hành Heruka Kim Cang Phổ Ba (trong hình tướng trẻ trung).

Shunyata Mantra
Thần Chú Tánh Không

།ཨོཾ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤཱུ་དྡྷཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤཱུདྡྷོཉཧཾ།

OM SOBHAWA SHUDDHA SARWA DHARMA SOBHAWA SHUDDHO HAM

(Repeat three times)
(Lặp lại ba lần)

Vietnamese transliteration
Phiên Âm Việt

Ôm, Sa Ba Va, Sua Đa, Soa Va, Đoa Ma, Sa Ba Va, Sua Đô, Hăm

 

།སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་འགགས་མེད་སྙིད་རྫེའི་སྤྲིན།

TONG NYID YING LEI GAG MED NYING JE’I TRIN
From the sphere of the nature of emptiness, unceasing clouds of compassion arise.
Từ tánh không, những đám mây từ bi không ngừng sinh khởi.

།སོར་རྡོག་ཡེ་ཞེས་རང་རིག་ཧཱུྃ་མེད་སྙིང་རྗེའེ་སྤྲིན།

SOR TOG YE SHE RANG RIG HUNG TING NAG
Discriminating wisdom, one’s pure awareness, appears as a blue-black HUNG
Trí tuệ đúng đắn, tri kiến thanh tịnh, xuất hiện như chủng tự HUNG màu xanh-đen

། འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུ་དངོས་འཛིན་སྦྱངས།

BAR WA’I OD KYI NOD CHUD NGO DZIN CHANG
By its flaming rays, the clinging to the substantiality of the universe and its contents is cleansed.
Nhờ ánh sáng rực rỡ đó, các bám chấp vào vào hiện tượng và hình tướng bên ngoài được tẩy sạch.

། གཟུང་བའི་ཡུལ་སྣང་མེ་རི་འབར་བའི་དལ།

ZUNG WA’I YUL NANG MEI RI BAR WA’I DAL
Grasping to objectivity becomes the mandala of the blazing fire mountain,
Tâm bám chấp vào thực thể trở thành Mạn đà la của ngọn núi rực rỡ,

། རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་བཀོད་པ་འབྱམ་ཀླས་དབུས།

RANG JUNG LHUN DRUB KOD PA CHAM LEI  U
self-arisen, spontaneously present, arranged as utter vastitude, within which
Tự sinh khởi, hiện diện một cách tự nhiên, sắp xếp trong toàn không gian, trong đó

། འཛིན་སེམས་དག་པ་རྒྱུ་ཡི་འཕྲོ་འདུ་ལས།

DZIN SEM DAG PA GYU YI TRO DU LEI
the purified grasping mind is the principle cause of the radiation and reabsorption,
Tâm bám chấp được tịnh hóa thành nhân chủ yếu của ánh sáng và hấp thu trở lại,

། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་དཔལ་ཆེན་པོ །

SANGYE KUN GYI CHI ZUG PAL CHEN  PO
becoming the essential expression of all the Buddhas, the great Glorious One,
Trở thành tinh túy của tất cả chư Phật, Đấng Đại Vinh quang,

། མཐིང་ནག་དབུ་གསུམ་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་ཞལ །

TING NAG U SUM YI KAR YON MAR SHAL
blue-black, with three heads, the right white, the left red,
Trong hình tướng màu xanh-đen, với ba đầu, bên phải màu trắng, bên trái màu đỏ,

། ཕྱག་དྲུག་གཡས་གཉིས་རྡོ་རྫེ་དགུ་ལྔ །

CHAG DRUG YEI NYI DORE TSE GU  NGA
and six arms, with the right two holding a nine and five pronged vajra,
Và sáu cánh tay, với hai tay phải giữ một chày kim cương chín chấu,

། གཡོན་གཉིས་འབར་བའི་མེ་དང་ཁ་ཊྭཾ་ག །

YONG NYI BAR WA’I MEI DANG KHA TRAM KA
the left two holding a fire flame and a trident.
Hai tay trái hai cầm một ngọn lửa cháy rực và một cây đinh ba.

། མཐའ་གཉིས་རི་རབ་ཕུ་འདྲིལ་ཞིང་འདེབས །

THA NYI RI RAB PHUB BU DRIL SHING DEB
The final two are rolling and piercing a Mt. Meru phurba.
Hai tay cuối đang cuộn Tu Di Phổ Ba trong tư thế đáng sợ.

། ཞབས་བཞེ་འདོར་སྷབས་ལྷ་ཆེན་ཕོ་བརྫིས །

SHAB SHI DOR TAB LHA CHEN PHO MO  DZI
His four legs are in the treading posture, suppressing Mahadeva and devi.
Bốn chân của Ngài trong tư thế giẫm đạp, hàng phục ma vương cùng chúng ma.

། ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ལང་ཚོ་ཅན །

TRO TUM ZOD PAR KA WA’I LANG TSO CHEN
Possessing the strength of unbearable wrath,
Ngài có sức mạnh phẫn nộ không gì ngăn cản được,

། རྫོ་རྫེའི་གཤོག་པ་དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆས་རྫོགས །

DORJE’I SHOG PA DUR TROD PAL CHEI DZOG
with vajra wings, he sports all the glorious charnel ornamentation.
Với đôi cánh kim cương, Ngài sử dụng tất cả các nguồn trang hoàng rực rỡ.

། རྒྱས་འདེབས་སྔོ་སྐྱ་གཡོན་ནས་འཁྲིལ་བའི་ཡུམ །

GYI DEB NGO KYA YON NEI TRIL WA’I YUM
(He is) joined in union with the consort Gyeideb, light blue in color.
(Ngài) hợp nhất với phối ngẫu, màu xanh nhạt.

། ཁ་ཊུཾ་དུང་དྲག་འཛིན་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར །

KA TRUM DUNG TRAG DZIN DANG NYAM PAR  JOR
She holds a trident and a skull full of blood.
Phối ngẫu có một cây đinh ba và một hộp sọ đầy máu.

། སྦྱི་བོར་ཡེ་ཤེས་བྱ་ཁྱུང་འཕུར་ཟིང་འདིང །

CHI WOR YESHE CHA KYUNG PHUR SHING  DING
Overhead a primordial wisdom Garuda soars.
Trên đầu là trí tuệ nguyên sơ Kim Xí Điểu đang dang cánh.

། སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་མ་འབར་བའི་སྟེང །

NA TSOG PEMA NYI MA BAR WA’I TENG
(They stand) upon a variegated lotus and blazing sun seat
Các Ngài đứng trên một hoa sen nhiều màu sắc và đĩa mặt trời sáng chói

། བསྐལ་མེ་དྲག་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་རོལ །

KAL ME DRAG TU TRUG PA’I LONG DU ROL
displayed in the expanse of a fiercely swirling fire of this eon.
Thị hiện trong sự mở rộng của một đám cháy dữ dội xoáy của kiếp này.

། ཙིཏྟ་མཆོང་སྨུག་འོད་ཀྱི་གུར་ཁྱིམ་དབྱ །

TSITTA CHONG MUG OD KYI GUR KHYIM  U
Within the heart, in a shining garnet tent of light.
Trong trái tim, trong một vòng bảo vệ màu hồng ngọc sáng chói.

། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྡོར་སམས་མཐིང་གསལ་གྱི །

YESHE SEM PA DOR SEM TING SAL GYI
is the primordial wisdom presence, Vajrasattva, clear blue.
Là sự hiện diện trí tuệ nguyên sơ, Kim Cang Tát Đỏa, trong xanh.

། ཐུགས་དབུས་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་རྫོ་རྫེའི་ལྟེར །

THUG U TING DZIN SEM PA DORJE’I TER
Within his heart is the samadhi presence, a vajra, in the center of which
Ngay tim Ngài là sự hiện diện tam muội, một chày kim cương, trong trung tâm trong đó

། ཧཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་བཻ་ཌཱུརྱ་ཞུན་མའི་མདངས །

HUNG THAR NGAG TRENG BENDRILYA SHUN MA’I DANG
is HUNG surrounded by the mantra-mala the color of clear lapis lazuli.
Chủng tự HUNG được bao quanh bởi chuỗi thần chú màu đá sáng rõ.

། གཡས་སུ་བསྐོར་ལས་བསྐོར་ལས་བསམ་ཡས་འོད་ཟེར་འཕྲོས །

YEI SU KOR LEI SAM YEI OD ZER TRO
Rotating clockwise, light rays beyond imagination proceed,
Các tia sáng ngoài sức tưởng tượng quay theo chiều kim đồng hồ,

། འཕགས་མཆོད་འགྲོ་བའི་སྒྲིབ་བསལ་དམ་ཅན་བསྐུལ །

PHAG CHOD DRO WA’I DRIB SAL DAM CHEN KUL
making offerings to the aryas, clearing the obscurations of sentient beings and invoking the oath-bound  guardians,
Xin dân cúng dường Đức trí tuệ Văn Thù, bạt trừ các che chướng của chúng sinh và khẩn cầu những người bảo vệ đã ràng buộc bởi thệ nguyện,

། དགྲ་བགེགས་ཚར་བཅད་སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་ཆོས །

DRA GEG TSAR CHED NANG DRAG TOG PA’I  CHO
annihilating enemies and obstructors. All form, sound and thought
Tiêu diệt kẻ thù và chướng ngại. Tất cả các hình thức, âm thanh và tư tưởng

། ལྟ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རོལ་བར་ཤར །

LHA NGAG CHO NYID YESHE ROL PAR SHAR
arise as the primordial wisdom play of the deity, mantra and dharmata.
Phát sinh như trí tuệ nguyên sơ của các vị thần, thần chú và Pháp tánh.

། ཨོྃ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཌ ཛ ཧཱུྃ་ཨཱ །

OM BENZAR KI LI KI LA YA SAR WA BIG NEM BAM HUNG PHET DZA HUNG AH

Vietnamese transliteration:
Phiên Âm Việt:

Ôm, Ben Gioà, Ki Lì Ki Lai Dà, Soa Và, Bì Gien Nèm, Bằm, Hung, Pây, Gia, Hung, A

DISSOLUTION:
HOÀ TAN:

། སྣོད་བཅུད་འོད་རང་ཐིམ་རང་ཉིད་ཀྱང །

NOD CHUD OD SHU RANG THIM RANG NYID   KYANG
The universe and contents dissolve into light and dissolve into oneself.
Vũ trụ và bên trong nó tan thành ánh sáng và hòa tan vào chính mình.

། མཁའ་ལསྤྲིན་བཞིེ་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཡལ །

KHA LA TRIN SHIN OD SAL YING SU YAL
Then even oneself, like a cloud in the sky, disappears into the sphere of clear light.
Sau đó, ngay cả chính mình, như một đám mây trên bầu trời, biến mất vào không gian của sự sáng tỏ.

། སླར་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་བྱག་རྒྱར་སད །

LAR YANG ZUNG JUG GYU MA’I CHAG GYAR SED
One again awakens to the illusory mudra of non-duality
Một lần nữa đánh thức các ấn huyền ảo của bất nhị

། སྒོ་གསུམ་མི་ཤིགས་རྫོ་རྫོའི་གོ་དང་ལྡན །

GO SUM MI SHIG DORJE’I GO DANG  DEN
with the three doors possessing the indestructible vajra armor.
với ba cửa sở hữu những bộ giáp kim cương bất hoại.

DEDICATION OF MERIT:
HỒI HƯỚNG

། དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཀུན །

GE WA DI YI DAG DANG SEM CHEN KUN
By this virtue may myself and all beings
Nhờ bởi công đức này, nguyện con và tất cả chúng sinh

། བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞེང །

DUD LEI NAM GYAL BAR CHED KUN SHI SHING
be victorious over mara, and by pacifying all obstacles
Đánh thắng chúng ma, và bạt trừ tất cả các chướng ngại

། རྫོ་རྫེ་གཞོན་ནུ་མྱ་ངན་འདས་པའི་མཆོག །

DORJE SHON NU NYA NGEN DEI PA’I CHOG
may the supreme state beyond sorrow, the youthful Vajra,
Nguyện trạng thái tối cao, vượt qua luân hồi, Kim Cang trẻ trung,

།འབྲཉས་བུ་བྱང་ཆུབ་ངེས་པར་བསྙེས་གྱུར་ཅིག །

DREI U CHANG CHUB NGEI PAR NYEI GYUR CHIG
the result of Buddhahood, be certainly obtained.
Là Phật quả, chắc chắn đạt được.

PRAYER OF GOOD FORTUNE:
NGUYỆN CÁT TƯỜNG:

། བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང །

CHIN LAB CHOG TSOL TSA GYUD LAMA DANG
May the bestowers of supreme blessings, the root and lineage gurus, and
Nguyện cho sự gia trì, từ Đạo sư và dòng truyền gốc, và

། དངོས་གྲུབ་ཆར་འབབེས་ཡི་དམ་ཀཱི་ལ་ཡ །

NGO DRUB CHAR BEB YIDAM KI LA YA
the yidam Vajrakilaya who sends a rainstorm of attainments,
Bổn tôn Vajrakilaya ban một cơn mưa thành tựu,

། ཕྱིན་ལས་ཐོགས་མེད་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སོགས །

TRIN LEI THOG MED KHANDRO CHO KYONG SOG
the ḍākinīs and dharma protectors whose concerned activities are unobstructed,
Nguyện các hoạt động của các Chư Thánh Nữ và Hộ Pháp không bị cản trở,

། རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་བཀྲ་ཤོག །

RAB JAM KYIL KHOR KHOR LO’I TA SHI SHOG
Bring auspiciousness to the circle of the all-pervasive mandala.
Nguyện mang cát tường đến các vòng Mạn Đà La lan tỏa khắp mọi phương hướng.


  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang tiếng Việt:  Tháng Hai, Năm 2017.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn Tháng Ba, Năm 2017.
  • Original Sādhanā in Tibetan and English only can be downloaded from Welcoming Buddhist.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: