Bài Vỗ Tay Cầu Nguyện Ngài Sư Tử Diện Phật Mẫu Hằng Ngày

Sư Tử Diện Phật Mẫu
Tên Phạn: Siṃhamukhā
Tên Tạng: Senge Dongma
Ảnh được vẽ bởi họa sĩ: Jim Yeh

Bản văn bằng tiếng Tạng và Anh với dịch tiếng Việt dưới đây.
Original Text in Tibetan and English with Vietnamese translation below.

  • Download bằng file PDF.

༄༅། །སེང་གདོང་མའི་ཐལ་རྡེབ་རྒྱུན་ཁྱེར་ནི།
A Daily 'Hand-Clapping' Practice of Siṃhamukhā
Bài Vỗ Tay Cầu Nguyện Ngài Sư Tử Diện Phật Mẫu Hàng Ngày

by Kyabjé Dudjom Rinpoche
Bởi Ngài Kyabje Dudjom Rinpoche

སྐད་ཅིག་རང་ཉིད་མཁའ་འགྲོ་མ། །
KECHIK RANGNYI KHANDROMA
In an instant I appear as the ḍākinī
Ta xuất hiện như ḍākinī (Không Hành Nữ)

སེང་གེའི་གདོང་ཅན་སྐུར་གསལ་བའི། །
SENGÉ DONGCHEN KUR SALWÉ
With the face of a lion, visualized clearly;
Với gương mặt sư tử (quán tưởng thật rõ);

ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས། །
TUKKÉ NGAK KYI TRODU YI
The mantra in my heart emanating and reabsorbing rays of light
Từ tim ta, câu chú phóng chiếu ánh sáng sau đó hấp thụ trở lại

གནོད་བྱེད་མ་ལུས་ཚར་བཅད་གྱུར། །
NÖJÉ MALÜ TSARCHÉ GYUR
In order to eliminate entirely all causes of harm!
Và loại bỏ hoàn toàn mọi nguyên nhân gây hại!

ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར།
Recite the mantra as many times as possible.
Trì tụng câu chú nhiều nhất có thể:

ཨཿཀཿསཿམཿརཿཙཿཤཿདཿརཿསཿམཱཿརཿཡཿཕཊཿ
A KA SA MA RA TSA SHA DA RA SA MA RA YA PHÉT

Vietnamese transliteration:
Phiên Âm Việt:
A, Kha, Sam, Mà, Ran, Dà, San, Đà, Rá, Sà, Mà, Roa, Dà, Phề

ན་མོ། རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ། །
NAMO, TSA GYÜ LAMA YIDAM LHA
Namo! Root and lineage gurus, yidam deities,
Con xin quy y Đạo Sư, Bổn Sư, Hộ Pháp và Bổn Tôn,

མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་ཡི། །
KHANDRO DÜDUL DRAKMO YI
And the ḍākinī, the wrathful mother subduing the māras:
Và Không hành nữ, bà mẹ phẫn nỗ hàng phục chúng ma

བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །
DENPA CHENPÖ JINLAB KYI
Through the blessings of your great truth,
Nhờ năng lực gia trì từ tự tánh vĩ đại của Ngài,

བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་སོགས། །
JEKHA PURKHA BÖTONG SOK
Turn back all curses, spells and evil sorcery,
Xin Ngài loại bỏ các lời nguyền, phép thuật và các phù thủy xấu,

མི་མཐུན་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཀུན། །
MITÜN CHAK CHÉ NYAM NGA KÜN
All forms of adversity, tragedy and threats of danger!
Và mọi nghịch cảnh, bi kịch và những nguy hiểm đe dọa!

སྡང་བར་བྱེད་པའི་དགྲ་ལ་བྷྱོ། །
DANGWAR JEPÉ DRA LA JO
Turn them back upon the hostile enemies: bhyo!
Biến chúng thành thù nghịch của kẻ thù, HÔ!

གནོད་པར་བྱེད་པའི་བགེགས་ལ་བྷྱོ། །
NÖPAR JEPÉ GEK LA JO
Turn them back upon the obstacle-makers who harm us: bhyo!
Biến chúng trở chướng ngại cho những kẻ làm hại con, HÔ!

བདུད་དགྲ་བྱད་མའི་སྟེང་དུ་བྷྱོ། །
DÜ DRA JEMÉ TENGDU JO
Turn them back upon negative influences, enemies and sorcerers:bhyo!
Biến chúng thành ảnh hưởng tiêu cực cho kẻ thù và phù thủy, HÔ!

རྗེས་ཤུལ་མེད་པར་ཟློག་གྱུར་ཅིག །
JESHUL MEPAR DOK GYUR CHIK
May they be averted completely, without leaving any trace behind!
Nguyện những điều xấu ác được ngăn chặn hoàn toàn, không còn chút dấu vết!

ཅེས་ཐལ་རྡེབ་བྱ།
Clap your hands together as you recite this. Then:
Vỗ tay và trì tụng:

ཁྲོ་མོའི་རིག་སྔགས་ནུས་པའི་མཐུས། །
TROMÖ RIK NGAK NÜPÉ TÜ
By the power of the wrathful mother’s awareness-mantra,
Nhờ năng lực của câu minh chú phẫn nộ,

བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་བདུད། །
CHANGCHUB DRUBPÉ BARCHÉ DÜ
May the māras that obstruct the attainment of enlightenment
Nguyện các chúng ma gây chướng ngại cho con đạt được giác ngộ

གནོད་བྱེད་མ་ལུས་ཚར་བཅད་ནས། །
NÖJÉ MALÜ TSARCHÉ NÉ
And all causes of harm be annihilated,
Nguyện các nguyên nhân gây nguy hại bị tiêu diệt,

བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །
SAMDÖN YISHYIN DRUBPAR DZÖ
And may all our wishes be fulfilled, just as we desire!
Nguyện cho mọi ước nguyện đều thành tựu như ý!

ཅེས་དང་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །
Dedicate and make aspiration prayers.
Hồi hướng và phát nguyện

འདིའང་རྒྱུན་གྱི་ངག་འདོན་དུ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་ཛ་ཡནྟུ། །

Written by Jikdral Yeshé Dorjé as a daily recitation. Jayantu!
Soạn bởi Jikdral Yeshé Dorjé như bài trì tụng hàng ngày. Nguyện chiến thắng!

| Rigpa Translations, 2014  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang Việt, tháng 10, năm 2016.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn, tháng 10, năm 2016.

  • Translated from English to Vietnamese by པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon on October 2106.

  • Compiled by ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje on October 2106.


  • Original Source Text with Tibetan and English translations without Vietnamese can be found here at Lotsawa House.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: