Câu Chú Tăng Trưởng Công Ðức

  • Tên Anh: Mantra for Multiplying Virtue

Trì 7 lần công đức tương đương 100,000 lần công đức cúng dường chư Phật ở cõi tịnh độ bằng việc trì tụng lời nguyện Bảy nhánh. 

Chú chữ Tạng:

ཨོྃ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་བི་མ་ན་ས་ར་མཧྰ་ཛ་བ་ཧྰུྃ།


Om Sambhara Sambhara Bimana Sara Maha Dzawa Hum

ཨོྃ་སྨ་ར་སྨ་ར་བི་མ་ན་སྐ་ར་མཧྰ་ཛ་བ་ཧྰུྃ།

Om Mara Mara Bimana Sara Maha Dzawa Hum


  • Nghe Tâm Tịnh thâu âm trì tụng câu chú Tăng Trưởng Công Ðức Tạng ngữ.

hoặc

phiên âm Việt:

Om Sambhara Sambhara Bimana Sara Maha Java Hum
Ôm, Săm Bà Ra, Sam Ba Ra, Bì Man Na, Sa Ra, Ma Ha, Tra Va, Hùng,

Om Smara Smara Bimana Skara Maha Java Hum
Ôm, sờMa Ra, sờMa Ra, Bì Man Na, sờKa Ra, Ma Ha, Tra Va, Hùng.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: