Origin Of Mantra ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ། – Karmapa Chenno

Reposted from redzambala.com:
ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ།
The most important practice in Tibetan Buddhism is Guru Yoga, meditation and mantra on the spiritual head and teacher of the tradition, which is seen as living Buddha, embodiment of three kayas and 10 bhumi (extraordinary powers). In Kagyu tradition the head Lama is Gyalwa Karmapa and his mantra is ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ། Karmapa Chenno. It is believed sounds of this mantra are directly connected with the enlightened mind of HH Karmapa and carry its enlightened qualities and brings help when it is most necessary for the benefit of student.

Here I would like to share with you a story about the origins of Karmapa Chenno mantra. The Karmapa mantra has originated at the times of 8thKarmapa Mikyo Dorje (1507-1554) in context of teaching about “Calling the Lama from afar.” (more…)

Nguồn Gốc Của Câu Chú ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ། – Karmapa Chenno

Đại Bảo Pháp Vương Karmapa Ogyen Trinley Dorje đời thứ 17

ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ།

Việc thực hành quan trọng nhất trong Phật giáo Tây Tạng là Guru Yoga, thiền định và trì chú về Đạo Sư đứng đầu dòng truyền, vốn được xem là Phật sống, là hiện thân của ba thân và thập địa (năng lực phi thường). Trong truyền thống Kagyü, Đạo Sư đứng đầu là Gyalwa Karmapa và câu chú của Ngài là
ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ། Karmapa Chenno. Người ta rằng tin âm thanh của câu chú này được kết nối trực tiếp với tâm giác ngộ của Ngài Karmapa và mang phẩm chất giác ngộ cũng như mang lại sự giúp đỡ cần thiết nhất cho lợi ích của người thực hành.

Ở đây tôi muốn chia sẻ một câu chuyện về nguồn gốc của câu chú Karmapa Chenno. Câu chú Karmapa có nguồn gốc từ thời Ngài Karmapa thứ 8, Mikyo Dorje (1507-1554) trong buổi giảng dạy về Pháp “Gọi Thầy từ xa”.

(more…)