Thần Chú Tánh Không

  • Tên Phạn: Śunyata Mantra
  • Tên Tạng: Shunyata Mantra

Trì tụng thần chú này trước khi bắt đầu hành trì pháp. Thần chú này tẩy sạch và biến các ý tưởng bất tịnh thành không trí. Triết học về tính không (shunyata) của vạn vật. Thêm nữa Thần chú này tẩy sạch và biến các ý tưởng bất tịnh thành không trí, mẫu châu hiện ra như Bổn Tôn trong Mạn đà la (mandala) và những chuỗi khác hiện ra như quyến thuộc của Ngài.

Chú Phạn phiên âm Việt:

Oṃ Svabhāva Śuddhāḥ Sarvadharmāḥ Svabhāva Śuddho ‘Haṃ
Ốm, Sa Ba Va, Sua Đa, Soa Va, Đoa Ma, Sa Ba Va, Sua Đô, Hăm


  • Nghe Tâm Tịnh thâu âm trì tụng thần chú Tánh Không Phạn ngữ.

Chú Tạng phiên âm Việt:

Om Svabhava Shuddo Sarva Dharma Svabhava Shuddo Ham
Ốm, Sa Ba Va, Sua Đô, Soa Va, Đoa Ma, Sa Ba Va, Sua Đô, Hăm


  • Nghe Tâm Tịnh thâu âm trì tụng thần chú Tánh Không Tạng ngữ.

 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: