Thần Chú Để Gia Trì Xâu Chuỗi Tràng Hạt

Trì 7 lần rồi thổi vào chuỗi đặt trong lòng bàn tay bạn. Tăng trưởng công đức của trì tụng câu chú lên Một tỷ lần.

Để gia trì, ban phước cho xâu chuỗi trước khi bắt đầu tụng niệm Bổn Tôn của hành giả, hãy tụng thần chú này. Năng lực những thần chú của hành giả sẽ được tăng trưởng gấp. Tụng những thần chú này 7 lần, thổi vào chuỗi làm tăng túc số một biến tụng lên một tỷ lần biến.

Thần chú TạngPhạn ngữ phiên âm Việt:

ཨོྃ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་ཝ་རྟ་ཡ་ཧྰུྃ།


Om Ruchira Mani Pravartaya Hum
Ôm, Rù Tre Rà, Ma Ni, Pra Va Tha Dà,  Hùng


  • Nghe Tâm Tịnh thâu âm trì tụng thần chú Để Gia Trì Xâu Chuỗi Tràng Hạt Phạn ngữ.

Thần chú Tạng:

Om Rutsira Mani Trawa Taya Hum

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: