Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Tên Phạn: Śākyamuni Buddha và hoặc Siddhārtha Gautama

Trì tụng thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ giúp tịnh hóa tất cả ô uế và hiện thực hóa bốn thân Phật.

Chú chữ TạngPhạn ngữ phiên âm Việt:

ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

Tadyathā: Oṃ Muni Muni Mahāmuni Śākyamuni Svāhā
Thát Dà Tha: Ốm, Mun Nì, Mun Nì, Ma Ha Mun Nì, Sắc Da Mun Nì, Sô Ha

 


  • Nghe Tâm Tịnh thâu âm trì tụng chú Phạn ngữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Thần chú bằng tiếng Việt:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: