Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Tên Phạn: Śākyamuni Buddha và hoặc Siddhārtha Gautama

Trì tụng thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ giúp tịnh hóa tất cả ô uế và hiện thực hóa bốn thân Phật.

Chú chữ TạngPhạn ngữ phiên âm Việt:

ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

Tadyathā: Oṃ Muni Muni Mahāmuni Śākyamuni Svāhā
Thát Dà Tha: Ốm, Mun Nì, Mun Nì, Ma Ha Mun Nì, Sắc Da Mun Nì, Sô Ha

 


play_circle_filled
pause_circle_filled
Śākyamuni Buddha Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • Tâm Tịnh thâu âm trì tụng chú Phạn ngữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Thần chú bằng tiếng Việt:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


  • Tâm Tịnh biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: