Bài Nguyện Cúng Dường Đèn

Tổ Sư Atiśa tại Tushita Meditation Centre
Download bài bằng file PDF ở đây:

༄༅། །མར་མེའི་སྨོན་ལམ། །

Bài Nguyện Cúng Dường Đèn

bởi Atiśa Dīpaṃkara

མར་མེའི་སྣོད་ནི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །

MARMÉ NÖ NI TONGSUM GYI TONGCHENPO JIKTEN KHAM KYI KHORYUK DANG NYAMPAR GYUR CHIK
Nguyện các đèn trở nên rộng lớn gấp hàng tỷ lần vũ trụ!

སྡོང་བུ་ནི་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །

DONGBU NI RI GYALPO RIRAB TSAM DU GYUR CHIK
Nguyện tâm nó phát triển lớn như núi Tu Di, vua của các ngọn núi!

མར་ཁུ་ནི་མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །

MARKHU NI TÉ GYATSO TSAM DU GYUR CHIK
Nguyện dầu bên trong trở nên nhiều như đại dương trên thế giới!

གྲངས་ནི་སངས་རྒྱས་རེ་རེའི་མདུན་དུ་དུང་ཕྱུར་རེ་རེ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །

DRANG NI SANGYE RERÉ DÜNDU DUNGCHUR RERÉ JUNGWAR GYUR CHIK
Nguyện hàng tỷ ngọn đèn thế này suất hiện bên cạnh mỗi vị Phật!

འོད་ཀྱིས་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་མན་ཆད་ནས།

Ö KYI SIPÉ TSEMO MENCHÉ NÉ
Nguyện ánh sáng đèn đẩy lùi tối vô ở tất tả mọi nơi, 

མནར་མེད་པའི་དམྱལ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་གསལ་བར་གྱུར་ཅིག །

NARMÉ PÉ NYALWA YENCHÉ KYI MARIKPÉ MÜNPA TAMCHÉ SAL NÉ CHOK CHÜ SANGYE DANG CHANGCHUB SEMPÉ SHYINGKHAM TAMCHÉ NGÖNSUM DU TONG SHYING SALWAR GYUR CHIK
Từ cõi cao đến cõi thấp nhất của luân hồi, nguyện trở thành cõi của chư Phật và Bồ Tát khắp mười phương!

tiếp tục dưới đây…

Tổ Sư Atiśa tại Tushita Meditation Centre

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

OM VAJRA ALOKÉ AH HUNG
Phiên Âm Việt:
Ốm, Va Trà, A Lô Kề, A, Hùng

ཨེ་མ་ཧོ། ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྣང་གསལ་སྒྲོན་མེ་འདི། །

EMAHO NGOTSAR MEJUNG NANGSAL DRÖNMÉ DI
Ê ma hô! Tuyệt diệu thay ánh sáng tuyệt vời đang cháy sáng,

བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་ལ་སོགས་པའི། །

KALZANG SANGYE TONG TSA LASOKPÉ
Con xin cúng dường cho hàng ngàn chư Phật trong thời đại may mắn này,

རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་མ་ལུས་པའི། །

RABJAM CHOK CHÜ SHYINGKHAM MALÜPÉ
Chư Đạo Sư, Hộ Phật, Bổn Tôn, Không Hành Nữ và Hộ Pháp,

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །

LAMA YIDAM KHANDRO CHÖKYONG DANG
Cùng với Bổn Tôn của các Mạn Đà La,

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

KYILKHOR LHATSOK NAM LA BULWAR GYI
Cùng khắp tất cả các cõi trong mười phương.

ཕ་མས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

PAMÉ TSO JÉ SEMCHEN TAMCHÉ KYI
Nguyện cho tất cả chúng sinh cha mẹ,

ཚེ་རབས་འདི་དང་སྐྱེ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ། །

TSERAB DI DANG KYENÉ TAMCHÉ DU
Trong kiếp này và trong tất cả các kiếp, bất cứ tái sinh nào,

རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་མངོན་མཐོངས་ནས། །

DZOKSANG GYEPÉ SHYINGKHAM NGÖN TONG NÉ
Điều được nhìn thất trực tiếp cõi Phật,

འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །

ÖPAKMÉ GÖN NYI DANG YERMÉ SHOK
Và không bao giờ xa rời Đức Phật Vô Lượng Quang, Đức Phật A Di Đà —

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །

KÖNCHOK SUM DANG TSA SUM LHATSOK KYI
Xin ban gia trì cho con, nhờ bởi năng lực trí tuệ

བདེན་པའི་མཐུ་ཡིས་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་སྟེ། །

DENPÉ TU YI MÖNLAM DI TAB TÉ
của Chư Phật, Pháp và Tăng, cùng Bổn Tôn của tam căn,

མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

NYURDU DRUBPAR JINGYI LAB TU SOL
Xin cho nguyện ước này được nhanh chóng thành tựu!

ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩནྡྲི་ཡ་ཨཱ་བ་བོ་དྷཱ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཏཱ།

TADYATHA PANCANDRIYA AVABODHANAYE SVAHA
Phiên Âm Việt:
Tha Da Thà, Pan Chán Rì Giá, A Vá Bô Đà Han Na Dê, Sô Hà

ཞེས་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་དབུས་གཙང་གི་མཆོད་ཁང་རྣམས་ལ་དཔོན་སློབ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་གྱིས་འུར་འདོན་མཛད་ཅེས་གྲགས་སོ།། །།

Bài nguyện này đã được Đấng vinh quang, tổ Atisa cùng với 17 đệ tử của Ngài đã cùng trì tụng khi thực hiện cúng dường tại chính điện ở tỉnh Ü Tsang.


Dịch sang tiếng Anh bởi Adam Pearcey, Nhóm dịch thuật Rigpa, 2010.

Văn bản gốc với tiếng Tây Tạng và tiếng Anh có thể xem tại Lotsawa House.


 

  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang tiếng Việt, 11/2016
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này 12/2016 để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ. 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: