Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài

Nguồn hình: Quỹ Phật Pháp – Viet Rigpa Dzambala Fund Project
Ngài Hoàng Thần Tài
Tên Anh: Yellow Dzambala,
Tên Phạn: Jambhala
Tên Tạng: ཛམ་བྷ་ལ་
  • Download file PDF ở đây.
  • Văn bản gốc Tạng và Anh với dịch tiếng Việt dưới đây.
  • Bài Nguyện Hoàng Thần Tài như được quán đảnh bởi H.E. Rigzin Dorjee Rinpoche, theo dòng Nyingma của Kim cương thừa.


Bài Nguyện Bảy Dòng Đến Đạo Sư Liên Hoa Sinh

ཧཱུྂ༔ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

HUNG! ÖRGYEN YÜL GYI NUB JANG TSAM
Hung. Ở phía Tây Bắc của xứ Uddiyana,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

PEMA GESAR DONG PO LA,
Trên nhụy của hoa sen,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

YA TSEN CHOK GI NGÖ DRUP NYE
Ngài đã đạt được thành tựu kỳ diệu tối thượng.

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

PEMA JUNG NE ZHE SU DRAK
Lừng danh là Đức Liên Hoa sanh,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

KHOR DU KHANDRO MANG PÖ KOR
Bao quanh bởi các Không hành nữ.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

KHYE KYI JE SU DAG DRUP KYI
theo chân Ngài con thực hành.

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

JIN GYI LAB CHIR SHEG SU SÖL
Xin Ngài đến ban gia trì cho con.

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

GURU PEMA SIDDHI HUNG

སྒྱབས་སེམས་ནི།


Bài Nguyện Quy Y và Phát Bồ Đề Tâm

ན་མོ་དཀོན་མཆོག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ།

NAMO KÖN CHOG SUM DANG TSA WA SUM
Con xin quy y Tam Bảo, Tam Căn

སྐྱབས་གནས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིཿ

KYAB NE NAME LA KYAB SU CHI
và tất cả các nguồn quy y

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་ཕྱིར།

DRO KÜN SANG GYE LA GÖD CHIR
Vì nguyện vọng đưa tất cả chúng sinh vào Phật quả,

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ།

JANG CHUB CHOG TU SEM KYE DO
Con xin phát tâm vô thượng Bồ đề.


Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài

ལྷོ་དབུས་ཛ་བྷ་ལ་སེར་མོཿ

LHO U ZAM BHA LA SER PO
Bậc Hộ chủ của phương nam là Phật Bảo Sanh, Hoàng Thần Tài,

ནོར་བུ་སངས་གཞོང་ཕྱག་བརྣམསཿ

NOR BU SANG ZHONG CHAK NA NAM
Ngài giữ một bát kho báu đầy vàng

ཤར་འཁོར་དགཀར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

SHAR KHOR KAR PO DAR KAR DZIN
Bổn Tôn phương Đông, thân sắc trắng cùng với cờ phướn màu trắng

ལྷོ་འཁོར་སེར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

LHO KHOR SER PO DAR SER DZIN
Bổn Tôn phương Nam, thân sắc vàng, cùng với cờ phướn màu vàng.

ནུབ་འཁོར་དམཔ་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

NUB KOR MAR PO DAR MAR DZIN
Bổn Tôn phương Tây, thân sắc đỏ, cùng với cờ phướn màu đỏ

བྱང་ལ་འཁོར་ལྗང་གུ་ལྗང་འཛིནཿ

GYANG KHOR JANG GUD JANG DZIN
Bổn Tôn phương Bắc, thân sắc xanh lá cây, cùng với cờ phướn màu xanh lá cây

ཤར་ལྷོ དགར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

SHAR LHO KAR PO DAR KAR DZIN
Bổn Tôn phương Đông Nam, thân sắc trắng, cùng với cờ phướn màu trắng

ལྷོ་ནུབ་དམཔ་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

LHO NUB MAR PO DAR MAR DZIN
Bổn Tôn phương Tây Nam, thân sắc đỏ, cùng với cờ phướn màu đỏ

ནུབ་བྱང་སེར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

NUB JANG SER PO DAR SER DZIN
Bổn Tôn phương Tây Bắc, thân sắc vàng, cùng với cờ phướn màu vàng

བྱང་ཤར་སྔོན་ཕོ་དར་སྔོན་འཛིནཿ

JANG CHAR NGON PO DAR NGON DZIN
Bổn Tôn phương Đông Bắc, thân sắc xanh da trời, cùng với cờ phướn màu xanh da trời

གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཚ་ལུགས་མཐུནཿ

TSO KHOR THAM JED CHA LUG THUN
Đấng Hộ Chủ tài bào, Hoàng Thần Tài, cùng toàn bộ đoàn tùy tùng trong trang phục hài hòa

ཞབས་རྣམ་ཐམས་ཅད་འདོར་ཐབས་བཞུགསཿ

ZHAB NAM THAM JED DOR THAB ZHUG
Các Bậc toàn trí đã thực hành buông xả một cách thiện xảo,

 དར་དར་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱན་བརྒྱནཿ

DAR DANG RIN CHEN JYAN JI JYEN
và trang hoàng bằng lụa là cùng các đồ trang sức quý báu

ལྷོ་ཡི་ཛཾ་ལྷ་གཙོ་འཁོར་དགུཿ

LHO YI ZAM LHA TSO KHOR GU
Chín Bổn Tôn tài bảo trong Bảo Sanh bộ,

ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་གནས་འདིར་ཕྱོནཿ

LHO YI CHOG NE NE DIR JYON
đến đây từ mỗi hướng trong không gian

ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་ཕྱ་དང་གཡངཿ

LHO YI CHOG NE CHYA DANG YANG
Bậc toàn trí làm tăng trưởng vận may và sự giàu có.

ལྷོ་སྥྱིན་བཞིན་དུ་འཐིབས་ཤིང་བྱོནཿ

LHO JIN ZHIN DU THIB SHING JYON
Nguyện các Ngài vân tập như những đám mây để làm lợi cho tất cả chúng sinh.

ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིན་རྗེའི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

LHO CHOG SHIN JEI CHA YANG KHUG
Nguyện Đấng hàng phục cái chết ban cho may mắn và phước lành.

འཇམ་བུ་གླིང་གི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

JAM BU LING GI CHA YANG GUK
Nguyện cho toàn thế giới được may mắn và tài lộc

རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

CHA NAK YUL CHI CHA YANG GUK
Nguyện đất nước chúng con được may mắn và tài lộc

དར་པོའི་དར་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

DAR POI DAR YANG DIR GUK JIK
Nguyện cờ phước tăng may mắn và tài lộc.

བཙན་པོའི་བཙན་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

TSAN POI TSAN YANG DIR GUK JIK
Nguyện những người thống trị tăng trưởng mạnh mẽ.

ཕྱུག་པོའི་ཕྱུག་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

CHUK POI CHUK YANG DIR GUK JIK
Nguyện của cải ngày càng tăng trưởng không ngừng

ཕན་པོའི་ཕན་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

PHEN POI PHEN YANG DIR GUK JIK
Nguyện của cải của người giàu ngày càng tăng

ཡང་རྫས་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕོབཿ

YANG TSAE DI LA JUD JIG POB
Nguyện của cải sẽ chất đầy những con tàu

དའ་དར་འདི་ལ་འོད་ཞུགས་ཅིགཿ

DA DAR DI LA OD SHUK JIG
Ánh sáng phóng ra và hòa tan vào mũi tên.

ལྷོ་ཡི་ནོར་ལྷ་མཆེད་དགུ་ལཿ

LHO YI NOR LHA CHED DU LA
Chín Bổn Tôn tài bảo

ཡང་བཞོས་ས་ཕུད་གཏོར་བཞེསཿ

YANG SHO SA PUD CHOD TOR ZHE
Hãy chấp nhận vật phẩm cúng dường sự phồn thịnh, bánh torma và thực phẩm.

ཇ་ཆང་སྐྱེམས་ཀྱིས་གསོལ་ཞིང་མཆོདཿ

CHA CHANG KYEM KYI DOL ZHING CHOD
Chúng con xin cúng dường trà, bia và thức uống cho ruộng phước.

ཡང་རྫས་ཆོགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བ་མྐངཿ

YANG DZE CHOG KYI THUG DAM KANG
Xin giữ cam kết của Ngài hoàn thành ước nguyện của chúng con.

བན་ཕྱུག་འཕན་དར་དངོས་གྲུབ་རྕོལཿ

PHAN CHUK PHEN DAR NGO DRUB TSOL
Ban cho con sức mạnh, của cải và thành tựu.

Trì tụng câu chú Hoàng Thần Tài

ཨོཾ་ཛཾ་བྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ༌ཡེ༌སྭཱ༌ཧཱ།
ཨོ་ཛཾ་བྷ་ཛ་ལནྜ་ཡེ་སྰ་ཧྰཿ

Thần chú Tạng:
OM DZAM BHA LA DZA LEN TRA YE SO HA

Thần chú Phạn:
Oṃ Dzaṁbhala Dzalēnḍāyē Svāhā

Phiên Âm Việt:
Ôm, Giăm Ba La, Gia Lênh Đa Dê, Sô Ha


Bài Nguyện Hồi Hướng Bốn Dòng

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད ། །

SOD NAM DI YI THAM CHED ZIG PA NYID
Nguyện nhờ công đức này, cùng bản tánh toàn tri,

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཤིང༌། །

THOM NEI NYEI PAI DRA NAM PHAM CHEI SHING
Chiến thắng hoàn toàn của tất cả các ảnh hưởng tiêu cực

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པ་ཡི། །

KYE GA NA CHI’I BA LONG TRUG PA YI
của những con sóng hỗn loạn của sinh, già, bệnh và chết,

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག །

SID PA’I TSO LEI DRO WA DROL WAR SHOG
Nguyện tất cả chúng sanh thoát khỏi biển khổ luân hồi!


  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Anh sang Việt. , 8/2016.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này 8/2016 để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.
  • Văn bản gốc từ : Palyul Changchub Dargyeling.

 

Ảnh Thangka Hoàng Thần Tài ở trên là từ Lumbini Buddhist Art Gallery, Berkeley California, người chủ là Hành Giả Anil Thapa. Cho anh ta biết chúng tôi đã giới thiệu bạn.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: