Sám Quy Mạng

Quy mạng Điều Ngự trong mười phương
Pháp màu thanh tịnh khéo tuyên dương
Thánh Tăng bốn quả, ba thừa Pháp
Xin dũ lòng từ, nguyện xót thương.
Đệ tử chúng con,
Tự xa chân tánh,
Uổng đọa dòng mê
Theo sinh tử mãi thăng trầm
Tham sắc thanh luôn ô nhiễm.
Mười triền mười sử
Kết thành hữu lậu nghiệp nhân;
Sáu căn sáu trần

Lầm gây biết bao tội lỗi.
Đắm chìm biển khổ
Lạc bước đường tà
Chấp ngã, chấp nhân
Sai lầm điên đảo.
Nhiều đời nghiệp chướng
Tất cả tội khiên
Nguyện Tam Bảo đức từ bi
Chứng lòng thành con sám hối.
Kính nguyện:
Thế Tôn cứu độ
Bạn tốt dắt dìu
Ra khỏi phiền não sông mê
Bước lên bồ đề bến giác.
Hiện đời bình an phước lạc
Sở nguyện tựu thành;
Kiếp sau mầm giác đơm hoa
Bồ đề kết quả.
Sinh nơi Phật Pháp
Sớm gặp minh sư
Chánh tín xuất gia
Tuổi thơ vào Đạo.
Sáu căn thông lợi
Ba nghiệp sạch trong
Chẳng nhiễm duyên đời
Thường tu phạm hạnh.
Nghiêm trì giới cấm
Chẳng vướng nghiệp trần
Giữ vững oai nghi
Không hại sinh vật.
Không gặp tám nạn
Chẳng thiếu bốn duyên 
Bát-nhã trí được hiện tiền
Bồ-đề tâm luôn bất thoái.
Tu tập Chánh Pháp
Liễu ngộ Đại Thừa
Hành môn sáu độ lợi sanh
Vượt biển ba kỳ thành Phật.
Dựng cờ chánh Pháp nơi nơi
Phá lưới nghi ngờ lớp lớp
Hàng phục chúng ma
Nối dòng Tam Bảo.
Phụng sự mười phương chư Phật
Chẳng nệ nhọc nhằn,
Tu học tất cả pháp môn
Thảy điều thông đạt,
Rộng tu phước tuệ
Lợi lạc quần sanh,
Chứng được sáu loại thần thông
Chỉ trong một đời thành Phật.
Sau đó,
Không bỏ Pháp giới 
Vào chốn trần lao.
Từ bi đồng với Quán Âm
Hạnh nguyện rộng như Phổ Hiền.
Phương đây phương khác
Tuỳ thuận muôn loài 
Ứng hiện sắc thân
Tuỳ cơ thuyết Pháp.
Trong đường địa ngục
Ngạ quỷ khổ đau
Hoặc phóng ánh quang minh
Hoặc hiện các thần biến
Nếu ai thấy thân con
Cho đến nghe được tên
Đều phát Bồ-đề tâm 
Thoát hẳn luân hồi khổ.
Nơi có lò lửa sông băng
Thành rừng chiên đàn.
Kẻ nuốt nước đồng hoàn sắt
Hoá sinh Tịnh Độ.
Mang lông đội sừng
Thiếu nợ hàm oan
Hết nỗi tân toan
Thảy điều lợi lạc.
Trong đời dịch bệnh
Hiện thành cây thuốc
Cứu bịnh trầm kha,
Lúc đói mất mùa
Hoá ra lúa gạo
Giúp người nghèo đói;
Chỉ cẩn lợi ích 
Thệ chẳng từ nan
Lại nguyện 
Oán thân nhiều kiếp
Quyến thuộc hiện tiền
Hết đắm chìm trong bốn loại 
Dứt ân ái buộc nhiều đời
Cùng với chúng sinh
Đồng thành Phật đạo
Hư không có hạn
Nguyện con không cùng
Hư không có hạn
Nguyện con không cùng
Hữu tình vô tình
Đồng nên Phật trí.

Sakya Minh Quang dịch 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: