Cầu Nguyện Bình An

🙏🙏🙏
Nguyện cầu thế giới bình an
Loài người vượt thoát dịch tràn hiểm nguy
Chúng sanh khởi nguyện đại bi
Yêu thương đồng loại gặp khi tai nàn
Cầu xin chư Phật phóng quang
Tiêu trừ độc khí lan tràn nơi nơi
Xin Ngài Địa Tạng cứu đời
Qua cơn hỏa ngục xa rời khồ đau
Chí thành tha thiết nguyện cầu
Quán Âm Bồ-tát mau mau cứu người
Cam lồ rưới mát bệnh trừ
Ngàn tay ngàn mắt đại từ tầm thinh
Thế gian thoát khỏi điêu linh
Người người hạnh phúc, an bình nơi nơi.
Chân Thanh Mỹ
March 8, 2020
❤️❤️❤️
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: