Kinh Dược Sư: Kinh tụng với font chữ lớn (Vietnamese Edition) (Vietnamese) Paperback – March 28, 2019

$6.99

by Minh Tiến, Nguyễn  (Translator)

Phật dạy Văn-thù-sư-lợi: “Về phương đông, cách đây vô số cõi Phật nhiều như số cát sông Hằng, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng giác, Minh hạnh viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Bạc-già-phạm.
“Văn-thù-sư-lợi! Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi còn hành đạo Bồ Tát có phát mười hai lời nguyện lớn, khiến cho chúng hữu tình cầu gì được nấy.
“Nguyện lớn thứ nhất là: Nguyện về sau khi ta thành Phật, từ nơi thân thể hào quang rực rỡ chiếu sáng vô lượng, vô số, vô biên các cõi thế giới. Ta sẽ dùng ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp mà trang nghiêm thân thể, khiến cho hết thảy hữu tình đều được thân thể như ta không khác.

Category:

Description

Editorial Reviews

Review

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.