Quyết Định Vãng Sinh Tây Phương

Phật giáo được chia ra rất nhiều tông phái, mà trong đó tông Tịnh Độ là hưng thịnh nhất. Hiện nay các hàng xuất gia cùng tại gia tu trì pháp môn này rất đông. Thế nhưng, những vị tu Tịnh Độ nếu có thể tu kèm pháp môn Dược Sư này, sẽ được thêm phần lợi ích trong việc quyết định vãnh sinh Tây Phương. Như kinh Dược Sư có nói: “Nếu có chúng sinh nào thọ trì giới Bát quan trai, lại có thể nghe được danh hiệu của đức Phật Dược Sư, thì lúc lâm chung, sẽ có tám vị Bồ tát đến tiếp dẫn vãng sinh vào hoa sen thất bảo ở thế giới Tây Phương Cực Lạc”. Do đây mà biết, tuy đức Dược Sư là vị Phật ở phương Đông, nhưng vẫn có thể phù trợ hành nhân, giúp cho họ được lợi ích trong sự quyết định vãng sinh Tây Phương. (more…)

Người Hiểu Kinh Dược Sư và có Trì Chú Dược Sư Sẽ Không Sợ Bị ai Ếm Đối

Người hiểu Kinh Dược Sư và có trì chú Dược Sư sẽ không sợ bị ai ếm đối.Vậy nhà bị ếm, người bị thư, bị bỏ bùa (nếu như có thật như vậy ) thì mình đều có thể tự hóa giải bởi năng lực bất khả tư nghì của Kinh, Chú Dược Sư. Chúng ta hãy thầm niệm NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT để đối phó với những bất an hằng ngày như đau ốm, lạnh, đói,…để cầu về thọ mạng thì niệm NAM MÔ TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ PHẬT. (more…)