Tăng Cường Lòng Sùng Mộ Trong Tâm Mình: Cầu Gọi Các Guru Từ Nơi Xa

Jamgön Kongtrül Lodrö Thaye

Sự thực hành kêu cầu các bậc Guru từ nơi xa này được mọi người biết đến. Chìa khóa để cầu khẩn những ân sủng là sự sùng mộ, quy ngưỡng khởi từ chán ngán và từ bỏ đối với sanh tử. Sự sùng mộ ấy không phải là một lời vô vị nhạt nhẽo, mà được sanh ra từ trung tâm của trái tim và tận những chiều sâu của xương tủy mình. Với niềm tin xác quyết rằng không có vị Phật nào khác vĩ đại và mật thiết hơn Guru, hãy tụng bài kệ thành tâm này.

Hỡi bậc Guru, xin nghĩ đến con. Bổn sư từ ái, xin nghĩ đến con.

Tinh túy của chư Phật trong ba đời,

Nguồn của thánh pháp – cái được tuyên thuyết và được chứng nghiệm – Đạo sư của tăng già, cộng đồng cao cả, Bổn sư ơi, xin nghĩ đến con.

 

Guru Amitabha (A Di Đà), xin nghĩ đến con

Xin nhìn xuống con từ cảnh giới Pháp thân đơn nhất.

Dẫn dắt chúng con mang nghiệp xấu, lạc loài

Đến cõi Tịnh của suối nguồn Đại Lạc.

 

Guru Quán Thế Âm, xin nghĩ đến con.

Xin nhìn xuống con từ cảnh giới Báo thân quang minh.

Xin làm lặng hết khổ đau sáu nẻo

Lay kéo chúng con khỏi những chiều sâu của ba cõi lưu đày.

 

Guru Padmakara, xin nghĩ đến con.

Xin nhìn xuống con từ ánh sáng hoa sen của Camara

Dân chúng khốn khổ này không nơi nương tựa trong thời mạt pháp,

Xin ngài nhanh chóng che chở với lòng đại bi.

Guru Yeshe Tsogyal  xin nghĩ đến con.

Xin nhìn xuống con từ cõi trời, đô thành của đại lạc.

Cứu giúp chúng con nặng nghiệp vượt qua đại dương tử sanh

Đến được đô thành vĩ đại của giải thoát.

 

Các bậc Guru của dòng kama và terma  xin nghĩ đến con.

Xin nhìn xuống con từ cảnh giới trí huệ nhất như.

Xuyên phá ngục tối tâm thức mê lầm của con.

Khiến mặt trời chứng ngộ mọc lên ngời sáng.

 

Trime Oser toàn giác xin nghĩ đến con.

Xin nhìn xuống con từ cảnh giới ánh sáng của năm trí huệ tự nhiên.

Giúp con củng cố trong tâm thanh tịnh bổn nhiên

Và thông suốt bốn giai đoạn của Ati yoga .

 

Đức Atisha vô tỷ, cha và con  xin nghĩ đến con.

Xin nhìn xuống con từ giữa một trăm chư thiên nơi Đâu Suất.

Xin hưng khởi Bồ đề tâm ở trong con,

Tinh túy của tánh Không và lòng Bi hợp nhất.

 

Ba thành tựu giả tối thượng – Marpa, MilaGampopa – xin nghĩ đến con.

Xin nhìn xuống con từ cảnh giới kim cương của đại lạc.

Nguyện con đạt được thành tựu của đại ấn, của Lạc và tánh Không,

Và đánh thức pháp thân trong lòng con bừng tỉnh.

 

Karmapa, chúa tể của thế giới, xin nghĩ đến con.

Xin nhìn xuống con từ hư không điều phục khắp cả chúng sanh.

Xin giúp con chứng ngộ rằng tất cả pháp là vô tự tánh và như huyễn.

Khiến con thấy hình tướng và tâm thức khởi hiện chính là ba thân.

Những vị Kagyu của bốn dòng lớn và tám dòng nhỏ, xin nghĩ đến con.

Xin nhìn xuống con từ xứ sở của cái nhìn bao quát thiêng liêng.

Xin giúp con xóa sạch mê lầm trong khoảnh khắc thứ tư

Và hoàn thiện nơi con kinh nghiệm và chứng ngộ.

 

Năm vị Tổ Sakya  những Jetsun, xin nghĩ đến con.

Xin nhìn xuống con từ cảnh giới nhất như của sanh tử và niết bàn.

Xin giúp con hợp nhất cái thấy, thiền định và hành động rốt ráo thanh tịnh

Và bước đi trên con đường tối thượng thậm thâm.

 

Shangpa Kagyu vô tỷ  xin nghĩ đến con.

Nhìn xuống con từ cõi Phật hoàn toàn thanh tịnh.

Xin giúp con học đúng sự thực hành để được giải thoát nhờ những phương tiện thiện xảo

Và đạt đến sự hợp nhất không còn học nữa.

 

Đại thành tựu giả Thangtong Gyalpo xin nghĩ đến con.

Nhìn xuống con từ cảnh giới đại bi không dụng công.

Xin giúp con thực hành hành động thiền rõ thông vô tự tánh.

Xin giúp con làm chủ khí và tâm.

 

Cha độc nhất, Phadampa Sanggye xin nghĩ đến con.

Nhìn xuống con từ cảnh giới của sự thành tựu hành động vô thượng.

Nguyện những ban phước của dòng phái ngài đi vào lòng con

Và nguyện sự trùng hợp tốt lành khởi khắp muôn phương.

 

Mẹ độc nhất, Machik Lapkyi Dronma, xin nghĩ đến con.

 Nhìn xuống con từ cảnh giới của Bát nhã ba la mật.

Xin giúp con nhổ gốc chấp ngã, nguyên nhân của tự kiêu,

Và chứng ngộ chân lý vô ngã siêu ý niệm.

 

Bậc toàn giác Tölpo xin nghĩ đến con.

Xin nhìn xuống con từ cảnh giới đầy đủ mọi phương diện tối thượng.

Xin giúp con làm lặng hơi thở chuyển động vào kinh mạch trung ương

Và đạt được thân kim cương bất động.

 

Jetsun Taranatha  xin nghĩ đến con

Nhìn xuống con từ cảnh giới của ba ấn.

Nguyện con đi trên đường kim cương bí mật không chướng ngại.

Và đạt được thân cầu vồng trong các cõi cao.

 

Jamyang Khyentse Wangpo  xin nghĩ đến con.

 Nhìn xuống con từ cảnh giới trí huệ của hai chân lý.

Xin giúp con dẹp bỏ những che chướng vô minh của con

 Và mở rộng cái nhìn hiểu biết tối thượng.

 

Ösel Trulpe Dorje, xin nghĩ đến con.

Nhìn xuống con từ cảnh giới ánh sáng cầu vồng năm sắc.

 Xin giúp con tẩy sạch những nhiễm ô của hạt, khí và tâm thức

Và đạt đến giác ngộ của thân trẻ trung trong cái bình

 

Padma Do Nzak Lingpa, xin nghĩ đến con.

Nhìn xuống con từ cảnh giới bất biến của Lạc và

 Không Khiến con được thành tựu trọn vẹn tất cả mọi ý định

 Của các bậc chiến thắng và con cái của các Ngài.

 

Ngakwang Yonten Gyatso  xin nghĩ đến con.

 

Nhìn xuống con từ cảnh giới hợp nhất của hư không và trí huệ.

Nguyện tập khí cho rằng thực tại là cứng chắc phải sụp đổ

Và nguyện con đem được bất kỳ sự việc gì xảy ra vào con đường.

 

Con của những bậc chiến thắng, Lodro Thaye, xin nghĩ đến con.

Nhìn xuống con từ bản tánh từ và bi của ngài.

Khiến con chứng ngộ tất cả chúng sanh là mẹ cha muôn thuở

Và toàn tâm hoàn thành lợi lạc của khắp hết mọi người.

 

Padma Kargyi Wangchuk, xin nghĩ đến con,

Nhìn xuống con từ cảnh giới của đại lạc và quang minh.

Xin giúp con giải phóng năm độc thành năm trí huệ

Và phá hủy sự bám chấp của con vào được và mất.

 

Tennyi Yungtrung Linpa, xin nghĩ đến con.

Nhìn xuống con từ cảnh giới sanh tử niết bàn bình đẳng.

Nguyện lòng sùng mộ tự nhiên được sanh trong con.

Nguyện chứng ngộ và giải thoát đồng thời tăng trưởng.

 

Bổn sư từ ái, xin nghĩ đến con.

Nhìn xuống con từ đỉnh đầu con, nơi chốn của đại lạc.

 Nguyện con gặp được tự tâm mình, khuôn mặt của Pháp thân

Và đạt đến Phật quả trong một đời này.

 

Than ôi!

Chúng sanh cũng như con, những người làm ác hạnh với bao nghiệp xấu,

Đã lang thang trong sanh tử từ vô thủy không bờ.

Ngay giờ đây chúng con trải nghiệm khổ đau không dứt,

Mà vẫn chưa có một phút giây sám hối bao giờ.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con khởi tâm buông bỏ tận đáy lòng con.

 

 

Dù con đã sanh ra làm người tự do và ưu đãi,

Con đã phung phí để nó hóa thành vô ích, rỗng không.

Con đã thường trực xao lãng bởi những hoạt động của cuộc đời phù phiếm này.

Không thể hoàn thành mục tiêu vĩ đại giải thoát và để cho biếng lười thắng trận,

Con trở về tay không từ đảo ngọc châu báu của cha.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con hoàn thành được mục đích làm người.

 

Không có ai trên cõi đất này mà không chết

Ngay giờ đây, người người tiếp tục ra đi.

Con rồi cũng chết không còn lâu lắc,

Tuy nhiên như một kẻ ngu, con vẫn chuẩn bị để sống đời đời.

Guru ơi, xin nghĩ đến con: nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để cắt bỏ những chương trình vô nghĩa.

 

Con sẽ xa lìa những người yêu thương và bạn bè.

Của cải và thực phẩm cất chứa với lòng keo kiệt rồi ai sẽ hưởng.

Ngay cả cái thân này con yêu dấu biết bao cũng bỏ lại đàng sau.

Tâm thức con sẽ lang thang trong những trung ấm xa lạ của sanh tử.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con thấu hiểu được sự vô ích của cuộc đời.

 

Bóng tối đen của sự sợ hãi hộ tống theo con suốt đường.

Ngọn gió đỏ hung dữ của nghiệp chạy đuổi theo con.

Những sứ giả ghê gớm của Tử thần đánh và chém con.

Như thế, con trải nghiệm sự khổ đau không thể chịu đựng của những cõi thấp.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để tự giải thoát khỏi những khe sâu của chốn thấp mê đồ.

Những tội lỗi của con rộng lớn như núi, nhưng con che dấu chúng bên trong con.

Những lỗi lầm của người khác nhỏ như hạt mè, nhưng con tuyên bố ra và kết án chúng.

Con huênh hoang về những công đức của con, dù con không có một chút phần.

Con gọi mình là một hành giả của Pháp nhưng chỉ thực hành phi pháp.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để con hàng phục được tính chấp ngã và kiêu mạn của mình.

Con giấu kín con quỷ chấp ngã bên trong, nó hủy hoại con thường trực.

Mọi tư tưởng của con là nguyên nhân của phiền não kéo dài.

Mọi hành động của con kết thành ác hạnh.

Ngay cả lối con đi, không hướng về giải thoát.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để con nhổ bật gốc chấp ngã này.

Chỉ một chút lời khen hay tiếng chê làm con vui buồn sướng khổ.

Một lời nói năng khiến con mất áo giáp kham nhẫn hành trang.

Ngay cả khi nhìn người không ai giúp đỡ, lòng bi chẳng khởi.

Khi người túng thiếu đến, tay chân con lòng keo kiệt buộc ràng.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để tâm thức con trộn hòa với Pháp.

 

Con nắm chặt quý yêu sanh tử không hoa.

Vì cơm áo, con hoàn toàn bỏ quên những mục tiêu vĩnh cửu.

Dù đã có mọi thứ con cần, con luôn luôn muốn thêm và thêm nữa.

Tâm thức con bị những sự vật không bản chất và hư huyễn dối lừa.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để con không bị trói buộc với cuộc đời này.

Con không thể chịu nổi dù chỉ một đớn đau thân tâm nhỏ nhất,

Nhưng con quá ương ngạnh đến độ không sợ rơi vào những cõi thấp.

Dù con có thấy hiện tiền nhân quả không sai,

Con vẫn không làm việc thiện, mà chỉ kéo dài điều ác.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để lòng thâm tín vào nghiệp sanh khởi trong con.

 

Con thù hận những kẻ thù và luyến thương bè bạn.

Con u mê trong tối tăm, lăng xăng theo nhận lấy, chối từ.

Khi thực hành theo Pháp, con rơi vào xáo động, giải đãi và hôn trầm.

Khi trái nghịch với Pháp, con thông tuệ và giác quan tỉnh nhạy.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để con chinh phục kẻ thù, phiền não quyền uy.

 

Bề ngoài con là một hành giả chân chính,

Nhưng bên trong, tâm thức con không hòa nhập với Pháp.

Những phiền não được che đậy trong con như một con rắn độc.

Khi gặp những hoàn cảnh xấu, những lỗi lầm tồi tệ được che dấu của con phát lộ.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con có thể điều phục được tâm mình.

 

Con không nhận rõ những lỗi lầm tồi tệ của con.

Con giữ gìn hình thức một hành giả trong khi vẫn dấn thân vào những theo đuổi phi pháp khác nhau.

Vì những phiền não, tự nhiên con quen với những hành động xấu.

Đã bao lần con cố phát sanh một tâm thức đức hạnh, nhưng rồi nó sụp đổ mãi hoài.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để con thấy được những lỗi lầm.

 

Mỗi ngày qua, cái chết của con thêm gần gũi.

Mỗi ngày qua, con người con càng thêm thô nặng, cứng khô.

Dù phục vụ guru của con, lòng sùng mộ càng ngày càng tối ám.

Tình thương, thiện cảm và cái nhìn thiêng liêng đối với những bạn đạo ngày càng yếu dần.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để con thuần hóa được bản chất ngoan cường.

 

Con đã quy y, phát Bồ đề tâm, và cầu nguyện,

Nhưng sùng mộ và lòng bi không sanh nơi đáy lòng con.

Con đã nói suông việc tu hành và lợi lạc tâm linh,

Chúng đã trở thành thói quen máy móc và con chẳng hề xúc động.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để con được là một với Pháp.

 

Mọi khổ đau đến từ ham muốn hạnh phúc cho chính mình.

Dù có nói rằng Phật tánh đạt được bằng cách xem đến sự lợi lạc của những người khác.

Con đã phát Bồ đề tâm tối thượng nhưng âm thầm yêu quý chính mình.

Không chỉ không làm lợi lạc cho người khác, có khi con còn làm hại họ.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con được trao đổi chính mình cho những người khác.

 

Guru là Phật trong hình tướng con người, nhưng con nhìn Ngài như một thân xác.

Con quên mất lòng tốt Ngài ban cho bao nhiêu giáo huấn sâu xa.

Khi Ngài không làm điều con muốn, con chán nản sụt lùi.

Những hành động và thái độ của Ngài bị con phủ che bởi những nghi ngờ và bất tín.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để lòng sùng mộ không bị chướng che được tăng trưởng.

 

Tự tâm con là Phật, nhưng con không bao giờ thấu hiểu điều này.

Những tư tưởng lan man là pháp thân, nhưng con không chứng ngộ điều này.

Đây là trạng thái bổn nhiên, không tạo tác, nhưng con không thể hộ trì nó.

Tính tự nhiên như nhiên là sự vật như chúng thực là, nhưng con không tin vào đó.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để tâm thức con được tự nhiên giải thoát.

Cái chết chắc chắn đến, nhưng con không thể nhớ trong tâm điều đó

Thánh Pháp làm lợi lạc thật sự, nhưng con không thể thực hành thích đáng.

Nghiệp và hậu quả của nó là chắc thật, nhưng con không phân biệt thích đáng cái gì nên lấy cái gì nên bỏ.

Chánh niệm và tỉnh giác là chắc chắn cần thiết, nhưng không làm vững chắc chúng, con cuốn theo phóng dật.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để con duy trì chánh niệm không lãng quên.

Vì những hành động xấu trước kia, con sinh vào lúc cuối của thời đen tối.

Mọi cái con đã làm xưa kia gây cho con khổ não.

Vì bạn xấu, con tối tăm bởi cái bóng của những ác hạnh.

Sự thực hành Pháp của con bị đánh lạc bởi những huyên thuyên vô nghĩa.

Guru ơi, xin nghĩ đến con; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.

Ban phước cho con để con hoàn thành trọn vẹn Pháp thiêng liêng.

 

Xin ngài ban phước để con phát sanh buồn chán sâu xa.

Xin ngài ban phước để con dẹp bỏ những chương trình vô dụng.

Xin ngài ban phước để con luôn nhớ trong lòng sự đúng hẹn của cái chết.

Xin ngài ban phước để thâm tín nhân quả khởi dậy trong con.

 

Xin ngài ban phước để con đường thoát khỏi chướng ngại.

 Xin ngài ban phước để con có thể tinh tấn thực hành.

Xin ngài ban phước để những nghịch cảnh được đưa vào con đường tối thượng.

Xin ngài ban phước để con thường xuyên áp dụng được các đối trị.

Xin ngài ban phước để sùng mộ chân thật khởi sanh trong con.

Xin ngài ban phước để con thoáng thấy trạng thái tự nhiên.

 Xin ngài ban phước để quán chiếu trong lòng thức dậy.

Xin ngài ban phước để con nhổ sạch gốc vô minh.

Xin ngài ban phước để con đạt đến Phật quả trong một đời.

 

Guru quý báu, con khẩn cầu ngài.

Pháp vương từ ái, con kêu gọi ngài với lòng kính ngưỡng.

Con là một người không xứng đáng, không biết nương nhờ ai ngoài ngài.

Xin ngài ban phước để tâm thức con hòa trộn không mảy may lìa cách với ngài.

Trước đây có một số vị tăng sùng tín yêu cầu tôi viết một bài khẩn cầu, nhưng tôi đã trì hoãn đáp ứng yêu cầu của họ. Mới đây, Samdrup Drönma, một hành giả mệnh phụ gia đình sang quý  và Deva Raksita lại khẩn khoản yêu cầu tôi. Bởi thế, tôi, Lodro Thaye, người chỉ nắm giữ hình tướng của một guru trong thời đại đen tối này, viết ra bài này ở đại trung tâm thiền Dzongchö

Deshek Düpa.

Nguyện đức hạnh tăng trưởng

___*___

Trích: “Những Giáo Huấn Của Gampopa

Việt dịch: Thiện Tri Thức

NXB Thiện Tri Thức

 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: