Tu Viện Thiện Tường


Xin nhớ dừng chân chùa Thiện Tường
Có hồ Tịnh Tâm nước thanh lương
Có Phổ Môn kinh soi bóng nước
Có cầu Bỉ Ngạn bắt qua sương
Có ngài Tự Tại thân vô tướng
Có thác Cam Lồ rưới muôn phương
Ô kìa chú Tiểu thiệt dễ thương!
An nhiên tự tại dáng kiết tường
Lưng rùa cỡi mộng xuôi bến giác
Gió mát trăng thanh cuộc vô thường!


Chân Thanh Mỹ
July 31’st, 2019
Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: