Lời Khai Thị Của Ngài Patrul Rinpoche

Advice-by-Patrul-Rinpoche
Ngài Patrul Rinpoche – Nguồn hình ảnh: The Treasury of Lives.

(Ngôn ngữ Tây Tạng được chuyển sang Anh ngữ và Việt ngữ)

སྐྱིད་ན་མི་དགའ་སྡུག་ན་དགའ། ། སྐྱིད་ན་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་འབར། ། སྡུག་ན་སྔོན་བསག་ལས་ངན་འཛད། ། སྡུག་བསྔལ་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིན། །
When happily indulged in pleasure,
It’s better to be sad,
Because pleasure develops the five poisons of desire,
While sadness put an end to bad karmas.

Khi vui vẻ bởi lạc thú thế gian,
Tốt hơn ta nên buồn,
Bởi vì lạc thú khởi sinh ngũ dục của tham ái,
Trong khi nỗi buồn chấm dứt những nghiệp xấu.

བསྟོད་ན་མི་དགའ་སྨད་ན་དགའ།། བསྟོད་ན་ང་རྒྱལ་ཁེངས་སེམས་ཆེ། ། སྨད་ན་རང་སྐྱོན་ཐེར་ལ་འབུད། ། མི་ཁ་ལྷ་ཡི་ཕ་འབབ་ཡིན། །
When happily complimented by others,
It’s better to be cursed,
Because compliment brings pride,
While a curse reveals one’s own faults.

Khi vui vẻ bởi lời tán dương từ kẻ khác,
Tốt hơn nên nhận sự chê bai,
Bởi vì lời tán dương mang đến sự kêu mạn,
Còn chê bai giúp nhận ra những lỗi lầm.

མཐོ་ན་མི་དགའ་དམའ་ན་དགའ། ། མཐོ་ན་ཕྲག་དོག་ང་རྒྱལ་སྐྱེ། ། དམའ་ན་བག་ཡངས་དགེ་སྦྱོར་འཕེལ། ། དམན་ས་གོང་མའི་གདན་ས་ཡིན། །
When happily in a powerful position,
It’s better to be low,
Because power brings jealousy and self pride,
While a lowly position brings Dharma and relaxation.

Khi vui vẻ bởi quyền lực,
Tốt hơn nên ở địa vị thấp,
Bởi vì quyền lực mang đến sự ganh tỵ và kêu mạn,
Trong khi địa vị thấp dễ thấu được Pháp và mang đến sự thư thái.

འབྱོར་ན་མི་དགའ་རྒུད་ན་དགའ། ། འབྱོར་ན་གསོག་སྲུང་སྡུག་བསྔལ་ཆེ། ། རྒུད་ན་དཀའ་སྤྱད་ལྷ་ཆོས་འགྲུབ། ། སྤྲང་ལུས་ཆོས་པའི་གཏད་སོ་ཡིན།།
When happily indulged in wealth,
It’s better to be poor,
Because protecting possessions brings lots of tension
While in poverty you can do Dharma

Khi vui vẻ bởi giàu có
Tốt nhất nên nghèo
Bởi vì giữ của cải mang đến nhiều căng thẳng
Trong khi nghèo khó tạo thuận lợi cho việc tu hành

བྱིན་ན་མི་དགའ་འཕྲོག་ན་དགའ།། བྱིན་ན་ལན་ཆགས་ཁུར་པོ་འཕེལ།། འཕྲོག་ན་ཚེ་རབས་བུ་ལོན་སོད།། ཆོག་ཤེས་འཕགས་པའི་སྤྱི་ནོར་ཡིན།།
When happily taking from others,
It’s better to be burgled,
Because taking accumulates bad karmic debt,
While being burgled can clear a lifetime of debt.

Khi vui vẻ bởi nhận được từ kẻ khác,
Tốt hơn là nên bị lấy đi,
Bởi vì nhận tích luỹ nghiệp nợ,
Trong khi bị lấy có thể tịnh hoá nợ nần cả đời.

གཉེན་ལ་མི་དགའ་དགྲ་ལ་དགའ།། གཉེན་གྱིས་ཐར་ལམ་བར་དུ་གཅོད།། དགྲ་བོ་བཟོད་པའི་ཡུལ་དུ་བྱེད།། རོ་སྙོམས་ཉམས་ལེན་གནད་འགག་ཡིན།།
When happily together with relatives,
It’s better to be with enemies,
Because relatives are obstacles to liberation,
While an enemy can cultivate your patience.

Khi vui vẻ bởi bên cạnh thân bằng quyến thuộc,
Tốt hơn ta nên buồn,
Bởi vì lạc thú khởi sinh ngũ dục của tham ái,
Trong khi kẻ thù nuôi dưỡng tâm nhẫn nhịn

ཆོས་བཞིན་མཛད་ན་དེ་འདྲ་དགོས།། བློ་ཐག་ཆོད་ན་དེ་འདྲ་དགོས། ། རི་ཁྲོད་འཛིན་ན་དེ་འདྲ་དགོས།། རྒྱལ་ཁམས་འགྲིམས་ན་དེ་འདྲ་དགོས།།
So, if you doing Dharma,
just be like that If making a decision,
just be like that If staying in remote retreats,
just be like that If roaming over kingdoms, just be like that.

Vì thế nếu thực hành Pháp, hãy thực hành như vậy
Nếu ra quyết định, hãy thực hành như vậy
Nếu nhập thất nơi hẻo lánh, hãy thực hành như vậy
Nếu ra khỏi vương quốc, hãy thực hành như vậy.

Chuyển ngữ từ Anh sang Việt: Pema Choedon པདྨ་ཆོས་སྒྲོན
Chỉnh sửa bổ sung Việt ngữ: Chân Thanh Mỹ
Biên soạn: Karma Dorje ཀརྨ་རྡོ་རྗེ།

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: