Vào Nhà Như Lai, Mặc Y Như Lai và Ngồi Tòa Như Lai

“Vào Nhà Như Lai, Mặc Y Như Lai và Ngồi Tòa Như Lai” Nhà Như Lai là tâm từ bi, y Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục, còn tòa Như Lai là Trí tuệ Bát-nhã thấy tất cả các Pháp là không.

Thượng Toạ Sakya Minh- Quang giảng tại chùa Tịnh Luật, Houston, Texas.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: