Với Tri Kiến Thanh Tịnh Tuyệt Đối Tất Cả Phụ Nữ Đều Là Các Không Hành Nữ ( Ḍākinī )

Phật Mẫu Tara Xanh Lục Độ

Với tri kiến thanh tịnh tuyệt đối tất cả phụ nữ đều là các Không Hành Nữ ( Ḍākinī ). Nhưng thật ra Ḍākinī là danh từ để chỉ những Huyền Nữ siêu vượt Pháp Giới, hộ trì Tam Bảo, giúp đở chúng sanh. Ḍākinī thường đến giúp các hành giả tu tập Mật Giáo. Bất kì người nữ nào đến giúp bạn trong tu tập đều là hóa hiện của Ḍākinī. Ngài không nhất thiết là một người đẹp, đôi khi được biết đến với hình tướng bà lão ăn xin, chột mắt.

Ở VN đức bà hóa hiện vô số hình tướng như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bà Chúa Xứ, Mẫu Liễu, Diệu Trì Kim Mẫu hay đức Mẹ La Vang. Bất kì ai phát khởi niềm tin ngài đều tùy duyên ứng hiện.

Namo Ḍākinī huyền năng của mọi thành tựu. Đảnh lễ Đạo Sư Liên Hoa Sanh vị thống lĩnh tất cả Dakini.

Trần Đại

Phật Mẫu Tara Đỏ

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: