12 Vị Đại Tướng Dược Xoa

12 vị Đại Tướng Dược Xoa được giới thiệu trong Kinh Duợc Sư là những vị thần hộ vệ Phật Dược Sư và những ai hành trì Kinh Duợc Sư.

Tên Anh: Twelve Heavenly Yaksha Generals

Nguồn hình: shinyakushiji.or.jp
Nguồn hình: kanagawabunkaken
Tượng Phật Dược Sư theo phong cách Nhật với Hai Vị Bồ Tát: Hai vị này ở cõi Tịnh Lưu Ly, giữ vững được Kho Báu Chính Pháp của Phật Dược Sư và sau này sẽ lên Ngôi Phật: Hai Vị tên là:

1. Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Tên Phạn: Suryaprabha Bodhisattva

2. Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Tên Phạn: Candraprabha Bodhisattva


Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát đại diện cho ánh sáng mặt trời và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát đại diện cho ánh sáng mặt trăng.

Trong kinh nói rằng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà sẽ được vãng sanh về cõi Tây phương Cực lạc của Ngài. Nhưng đối với những ai mang bệnh hiểm nghèo và có duyên với Đức Phật Dược Sư, niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư trong khi bạn vẫn còn sống sẽ giúp bạn phục hồi và thấu hiểu cao hơn về tâm linh để giảm bớt đau khổ và cũng sẽ giúp bạn chuẩn bị để vãng sinh một trong hai cõi Phật A Di Đà hay cõi Phật Duợc Sư tuỳ sự lựa chọn.

Nguồn hình: isumu.hatenablog.jp

Mỗi vị thần tướng cầm đầu bảy ngàn Dược xoa, tổng cộng là 84,000 vị thần hộ pháp.

Thần chú Phật Dược Sư có năng lực mạnh mẽ cho việc thọ trì để chữa bệnh về thể chất, tinh thần và giải trừ nghiệp xấu. Một phương pháp của Phật Dược Sư được hành trì khi một người có căn bệnh hiềm nghèo. Bệnh nhân nhất tâm trì tụng thần chú Đà Ra Ni dài của Phật Dược Sư 108 biến trong ly nước và thổi vào ly nước. Nương nhờ sức oai thần và nguyện lực của Ngài gia hộ trong ly nước, rồi cho bệnh nhân uống nước. Sau đó liên tục hành trì mỗi ngày cho đến khi bệnh được tiêu trừ.

Đức Phật Dược Sư Đà La Ni Tạng

༄༅ༀ་ནམོ་བྷ་ག་བ་ཏེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱ་གུ་ཪུ་བཻ་ཌཱུརྻ་པྲ་བྷ་ཪ་ཛཱཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱ་ས་མུ་ངྒ་ཧེ་སྭཱ་ཧཱ།

OM NAMO BHAGWATE BHEKANDZYE / GURU BEDURYA PRABHA RADZAYA TATAGATAYA / ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA / TADYATHA OM BHEKANDZYE BHEKANDZYE / MAHA BHEKANDZYE BHEKANDZYE / RADZA SAMUGATE SOHA

Phiên bản Phạn:
Namo Bhagavate Bhaiṣajyaguru Vaidūryaprabharājāya Tathāgatāya Arhate Samyaksambuddhāya Tadyathā: Oṃ Bhaiṣajye Bhaiṣajye Bhaiṣajya-Samudgate Svāhā

Đà La Ni Âm Hán:
Nam Mô Bạc Già Phạt Đế, Bệ Sát Xã, Lũ Lô Thích Lưu Ly, Bát Lặc Bà, Hắc Ra Xà Giả, Đát Tha Yết Đa Da, A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đề Da, Đát Điệt Tha. Án, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xã, Tam Một Yết Đế Tóa Ha

Trong Kinh Duợc Sư 12 vị Đại Tướng Dược Xoa lên tiếng bạch Phật rằng:”Bạch Thế Tôn! Chúng con nay nhờ oai lực Phật nên được nghe danh hiệu đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Chúng con chẳng còn sợ đọa vào các nẻo ác. Chúng con bảo nhau đồng lòng tin theo Phật, Pháp, Tăng cho đến trọn đời. Thề nguyện gánh vác cho hết thảy hữu tình, làm những việc nghĩa lợi, nhiêu ích, an lạc. Dù là thôn quê, thành thị, đồng vắng, rừng sâu, bất cứ nơi đâu mà có người lưu hành, phân phát kinh này, hoặc có người thọ trì danh hiệu đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dường, chúng con và quyến thuộc sẽ theo hộ vệ những người ấy, khiến cho thoát khỏi tất cả nạn khổ. Như có mong cầu điều chi, đều làm cho được thỏa mãn. Hoặc có người nào bệnh tật, tai ách cầu được độ thoát, cũng nên đọc tụng kinh này, dùng những tấm lụa năm màu mà kết danh hiệu của chúng con vào. Sau khi được như nguyện rồi sẽ tháo gỡ ra.”

Nguồn hình: ameblo.jp

Chư Phật và Bồ Tát vì lòng từ bi thương chúng sanh, nên sau khi thành đạo bằng thần thông và nguyện lực các Ngài có thể ứng thân thị hiện muôn hình muôn vẻ, thiết lập cảnh giới để hóa độ vô lượng chúng sanh, tùy theo nghiệp lực căn tánh của chúng sanh mà các Ngài thuyết pháp dìu dắt muôn loài tu tập giải thoát. Mười hai vị Thần Tướng Dược Xoa là một trong những cách thị hiện của chư Phật, Bồ tát.

Nguồn hình: nara-yamato.com

Dược Xoa cũng dịch là Dạ Xoa, ở đây chính là chỉ cho những vị thiện Dạ Xoa có lòng nhiệt thành hộ pháp. 12 vị Dược Xoa này ở cung trời Tỳ Sa Môn Thiên Vương thống nhiếp và lãnh đạo rất nhiều bộ chúng, vì vậy nên còn gọi là Đại Tướng, quyến thuộc rất đông tổng cộng đến 8 vạn 4 ngàn người. 12 Đại Tướng Dược Xoa cũng tượng trưng cho 12 hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư. Cũng chính là hóa thân của Phật Dược Sư, hiện tướng Dược Xoa để hàng phục tâm cang cường của chúng sanh, phá trừ những tà ma ngoại đạo.

12 Đại nguyện của Đức Dược Sư Như Lai:

 1. Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, hào quang sáng khắp vô lượng thế giới, khiến các chúng sinh cũng được như Ta.
 2. Nguyện khi Ta thành Phật, trong ngoài sáng chói hơn ánh sáng mặt trời, tự tại làm Phật, khiến các chúng sinh ở chỗ tối tăm đều nhờ ơn khai thị.
 3. Nguyện khi Ta thành Phật, đầy đủ vô lượng phương tiện trí tuệ, làm cho chúng sinh đầy đủ các món thọ dụng nơi thân tâm.
 4. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu các chúng sinh tu theo tà đạo đều xoay về chánh đạo, hàng Nhị thừa thì đều hướng về Nhất thừa.
 5. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh theo giáp pháp của Ta mà tu hành, thì đều được hoàn hảo, dù có phạm giới mà nghe đến tên Ta thì cũng trở thành thanh tịnh giới khỏi phải sa vào ác đạo.
 6. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh nào có thân thể hèn yếu hay xấu sa, đui điếc hay câm ngọng, một phen nghe tên Ta, niệm tên Ta thì được khỏi bệnh, lại được tốt đẹp khôn ngoan.
 7. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh không bà con thân thuộc, nghèo thiếu ốm đau, không ai giúp đỡ, mà nghe được tên Ta thì thân tâm yên lành quyến thuộc giúp đỡ cho, đến chứng đạo Bồ-đề.
 8. Nguyện khi Ta thành Phật, các nữ nhân thường bị khinh dể thấp kém, nếu nghe được tên Ta thì bỏ thân nữ nhân, thành tướng trượng phu cho đến chứng quả.
 9. Nguyện khi Ta thành Phật, thì các chúng sinh thoát vòng ma đạo ác kiến, về nơi chánh đạo, tu Bồ-tát hạnh mau chứng đạo Bồ-đề.
 10. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh bị pháp vua trừng trị, trói buộc đánh đập, giam vào ngục tối, cắt xẻ v.v. mà nghe tên Ta thì đều thoát khỏi.
 11. Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sinh bị đói khát, cầu ăn mà tạo nghiệp dữ, nếu nghe tên Ta, chuyên niệm thọ trì, thì Ta trước hết cấp cho món ăn được no đủ, sau nói pháp khiến họ tu hành được hoàn toàn an vui.
 12. Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sinh nghèo không có áo mặc, muỗi mòng chích đốt, nóng lạnh, ngày đêm khổ sở, nếu nghe tên Ta chuyên niệm thọ trì, thì Ta theo tâm mong cầu ấy khiến được đầy đủ y phục hoa hương.

 

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật !

Sau khi đức Phật Dược Sư vĩ đại thệ nguyện Bồ-tát hạnh, ngài đã giữ những hạnh nguyện này trong suốt kiếp sống của một vị Bồ Tát. Khi chúng ta thực hành Phật Dược Sư, chúng ta nên nhớ những lời nguyện này và mong muốn làm theo, vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta làm với lòng yêu thương, từ bi, và tâm bồ đề, điều đó sẽ có lợi cho chúng ta và tất cả chúng sinh khác.

Nguồn hình: de.wikipedia.org

12 Vị Đại Tướng Dược Xoa được cho là điều khiển 84,000 lỗ chân lông của da trong việc bảo vệ sức khỏe của các tín hữu.

Mười hai vị Thần Tướng còn có tên gọi là Thập Nhị Dược Xoa, là những vị Thần Hộ Pháp Hộ trì những hành giả tu tập Dược Sư Pháp. Dược Xoa cũng chính là Kim Cang lực sĩ, được phân làm Thiên Hành Dược Xoa, Không Hành Dược Xoa, Địa Hành Dược Xoa. Các thần tướng Dược Xoa được dịch là Dũng Kiện, tức là hiển thị sức mạnh dũng cảm, không bị điều gì tồi phục được, mà còn có thể tồi phục tất cả. Các Ngài còn được gọi là Tật Tiệp, vì ba loại Dược Xoa đều hiển thị được oai đức tự tại, qua lại rất nhanh trong cõi người và cõi trời, mạnh nhanh như gió, do đó mà có tên là Tật Tiệp.

Nguồn hình: nekoarena

Bất luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa Phật Giáo, Hộ Thế Tứ Đại Thiên Vương, thần chúng Dược Xoa đều là những vị Hộ Pháp quan trọng trong Phật Giáo, các ngài có đầy đủ những thiện nguyện. Các Thần Tướng Dược Xoa có thệ nguyện rất sâu rộng để hộ trì Phật Pháp.

12 vị được đặt tên như:

 1. Cung Tỳ La Đại Tướng Còn gọi là Kim Tỳ La, được dịch ý là Cực Úy. Thân màu vàng, tay cầm bảo xử.
 2. Phạt Chiết La Đại Tướng Còn gọi là Bạt Chiết La, Hòa Kỳ La, dịch ý là Kim Cang. Thân màu Trắng, tay cầm bảo kiếm.
 3. Mê Súy La Đại Tướng Còn gọi là Di Khứ La, dịch ý là Chấp Nghiêm. Thân màu vàng, tay cầm bảo bổng hoặc độc cổ.
 4. An Đế La Đại Tướng Còn gọi là Át Nể La, An Nại La, An Đà La, dịch ý là Chấp Tinh. Thân màu xanh lục, tay cầm bảo chùy hoặc bảo châu.
 5. Át Nể La Đại Tướng Còn gọi là Mạt Nể La, Ma Ni La, dịch ý là Chấp Phong. Thân màu đỏ, tay cầm bảo xoa hoặc mũi tên.
 6. San Để La Đại Tướng Còn gọi là Bà Nể La, Tố Lam La, dịch ý là Cư Ngoại. Thân màu khói Lam, tay cầm bảo kiếm hoặc loa bối.
 7. Nhân Đạt La Đại Tướng Còn gọi là Nhân Đà La, dịch ý là Chấp Lực. Thân màu Đỏ, tay cầm bảo côn hoặc mâu.
 8. Ba Di La Đại Tướng Còn gọi là Bà Da La, dịch ý là Chấp Ẩm. Thân màu đỏ, tay cầm bảo chùy hoặc cung tên.
 9. Ma Hổ La Đại Tướng Còn gọi là Bạc Hô La, Ma Hưu La, dịch ý là Chấp Ngôn. Thân màu trắng, tay cầm rìu báu.
 10. Chân Đạt La Đại Tướng Còn gọi là Châu Đổ La, Chiếu Đầu La, dịch ý là Chấp Tưởng. Thân màu vàng, tay cầm quyên sách hoặc bảo bổng.
 11. Chiêu Đổ La Đại Tướng Còn gọi là Chu Đổ La, Chiếu Đầu La, dịch ý là Chấp Động. Thân màu xanh, tay cầm bảo chùy.
 12. Tỳ Yết La Đại Tướng Còn gọi là Tỳ Già La, dịch ý là Viên Tác. Thân màu đỏ, tay cầm bảo luân hoặc tam cổ.

Còn có thuyết cho rằng 12 vị Thần Tướng ứng với 12 giờ trong ngày, trong 4 mùa ứng với 12 tháng, luân chuyển hộ trì chúng sanh, nếu lấy 12 chi (12 con giáp) phối với 12 vị Thần Tướng thì mỗi vị là bổn mạng của mỗi con giáp.

 • Cung Tỳ La là hóa thân của Di Lặc Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Hợi.

 • Phạt Chiết La là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Tuất.

 • Mê Súy La là hóa thân của Phật Di Đà, là thần hộ mạng tuổi Dậu.

 • An Để La là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Thân.

 • Át Nể La là hóa thân của Ma Lợi Chi, là thần hộ mạng tuổi Mùi.

 • San Để La là hóa thân của Hư Không Tạng Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Ngọ.

 • Nhân Đạt La là hóa thân của Địa Tạng Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Tỵ.

 • Ba Di La là hóa thân của Văn Thù Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Thìn.

 • Ma Hổ La là hóa thân của Phật Dược Sư, là thần hộ mạng tuổi Mão.

 • Chân Đạt La là hóa thân của Phổ Hiền Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Dần.

 • Chiêu Đổ La là hóa thân của Kim Cang Thủ Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Sửu.

 • Tỳ Yết La là hóa thân của Phật Thích Ca, là thần hộ mạng tuổi Tý.

Nguồn hình: takashikun
Nguồn hình: takashikun
Nguồn hình: thereaderwiki.com
Nguồn hình: matome.naver.jp
Nguồn hình: sskmszm.com
Nguồn hình: nara.jr-central.co.jp
Nguồn hình: techworld.com.au

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: