Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Vietnamese Edition) (Vietnamese) Hardcover – January 26, 2019

$25.00

by Trí Tịnh Thích (Author)

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán dịch. Tỳ theo Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Việt dịch

Kinh Pháp-Hoa là bộ kinh đại thừa gồm bảy quyền
tổng cộng là hai mươi tám phẩm, suốt hơn sáu vạn
lời, nghĩa lý sâu xa, kinh văn rộng lớn, chứa đựng tâm
nguyện và phương tiện huyền diệu ngời sáng của Phật
và Bồ-Tát.

 

Category:

Description

Product details

  • Hardcover: 512 pages
  • Publisher: Nhan Anh Publisher (January 26, 2019)
  • Language: Vietnamese
  • ISBN-10: 1927781604
  • ISBN-13: 978-1927781609
  • Product Dimensions: 5 x 1.3 x 8 inches
  • Shipping Weight: 1.5 pounds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *